Remember my preferences

ค่านิยมขององค์กร 

เนต้าฟิม ประเทศไทย 

การช่วยเหลือโลกให้เติบโตขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยลง

 

ในขณะที่จำนวนประชากรของโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทรัพยากรธรรมชาติอยู่ภายใต้ภาวะความกดดัน การจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้มากขึ้นกว่าเดิม เนต้าฟิมช่วยลูกค้าผลิตผลผลิตให้ได้มากขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้นโดยการใช้น้ำ ที่ดิน และพลังงานให้น้อยลง

เนต้าฟิม เป็นผู้นำระบบน้ำหยดของโลกและการแก้ปัญหาการชลประทานระดับจุลภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ด้วยการบรรจบกันของปัญหาน้ำ ความมั่นคงทางอาหาร และพื้นที่เพาะปลูก การชลประทานระบบน้ำหยดสามารถทำให้ผู้เพาะปลูกมีการผลิตอาหารได้สูงสุด ควบคู่กับการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำที่สุด – นี่คือความสามารถในการผลิตที่ยั่งยืน ตั้งแต่มีการเปิดตัวการชลประทานระบบน้ำหยดเป็นครั้งแรกของโลกในปี 2509 เนต้าฟิมได้เป็นผู้นำทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ ไม่ยุ่งยาก และราคาที่เป็นเจ้าของได้ ที่สามารถช่วยให้ลูกค้าของเนต้าฟิมให้ประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุด และผลลัพธ์ที่ยั่งยืน